ما...!
ما بچه های نرم افزار دانشگاه ملایر هستیم...